Boski porządek Część1

 

Autor: Mike Indest
Temat: Spotkania Kościoła

Boski porządek

Część Pierwsza: Ogólnie o porządku w Kościele.

Wszyscy nie znosimy zamieszania. Zapytaj się jakiegokolwiek rodzica czy lub zamieszanie i otwarcie promuje w swoim domu chaos. Zapytaj bibliotekarki czy najlepszym sposobem prowadzenia biblioteki jest nawrzucanie książek na stertę w magazynie i przeszukiwanie jej za każdym razem, gdy potrzebuje jakiejś książki. Jak wyglądały by nasze społeczności, gdyby wszyscy mówili na raz i odbywały się trzy nauczania w tym samym czasie? Co działo by się na autostradach, gdyby nie było świateł sygnalizacyjnych, znaków i zrozumiałej zgody na to, że wszyscy jeździmy prawą stroną drogi, z ograniczoną szybkością itd. Świat, w którym żyjemy, nie mógłbym funkcjonować bez porządku.

Czyj porządek… ludzki czy Boski? Jest to pytanie, na które trafiamy za każdym razem, gdy podejmujemy decyzję i pozwalamy Duchowi Świętemu, aby kształtował Go w nas. Wszyscy z pewnością znamy wersety o tym, żeby wyrzec się siebie i stawiać innych na pierwszym miejscu, cenić innych bardziej od siebie. Pamiętamy o tym z radością, że jesteśmy kształtowani na podobieństwo Jego Syna, Jezusa Chrystusa, a jednak ciągle usiłujemy porządkować nasz świat zgodnie z ostatnimi ludzkimi pomysłami (mądrością).

T.Austin-Sparks mądrze obserwuje: “Dla znających Biblię jest oczywiste, że całe Pismo otwiera przed nami cztery twierdzenia, na które wskazaliśmy:

  1. Bóg jest Bogiem porządku
  2. Szatan jest księciem świata znajdującego się pod Bożym osądem, a naturą tego sądu jest zamieszanie.
  3. Chrystus, jest Osobą i działa, jest ucieleśnieniem boskiego porządku.
  4. Kościół jest wybranym naczyniem, w którym i poprzez które ten boski porządek ma się manifestować i być administrowany w nadchodzących czasach.

Istnieje rozpoznawalny wzór boskiego porządku we wszystkim, co Pan czyni. Zaczynając od Boga możemy dostrzec boski porządek w Trójcy. Gdy Pan stworzył świat z Jego instytucjami, możemy zobaczyć boski porządek powtórzony w rodzinie, rządach i kościele.

Jako przykład, Pismo Święte ogłasza: “głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg” (1 Kor. 11:3)., oraz “albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, lecz pokoju” jak we wszystkich zborach świętych…” (1 Kor. 14:33).

Trójca

Zastanówmy się nad Trójcą, a w szczególności nad relacjami pomiędzy Ojcem i Synem. Ojciec i Syn są sobie równi co do atrybutów i natury. Krótki przegląd imion Chrystusa (Bóg, Syn Boży, Pan, Król Królów, Pan Panów), Jego atrybutów (wszechobecność, wszechwiedza, wszechmoc, niezmienność, życie i prawda) Jego dzieł (stwarza, podtrzymuje, przebacza grzechy, wskrzesza zmarłych, osądza, posyła Ducha Świętego) przekonuje, że Jezus jest Bogiem. Dodatkowo bezpośrednie twierdzenia samego Jezusa z ewangelii Jana 10:30; 14:9; 17,21 in. Oraz mat 28:19 przekonują nas o boskości naszego Zbawiciela. Lecz czy jest możliwe być równocześnie równym i poddanym?

Co oznacza zapisane w 1 Kor 11:3, że “głową Chrystusa jest Bóg”? Oto jest boski porządek w najczystszej formie i praktyce. Choć w pełni Bóg, Jezus, “istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Filp. 2:6-8).

Posłuchaj w jaki sposób Chrystus sam wyjaśnia swoją zależność od Swego Ojca:

Jan 6:38 – “z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał..”

Jan 4:34 – “Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło”.

Jan 5:30 – “Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał”.

Mat 6:10 – “Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi”.

Mat 26:39 – ” Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.

Równy, a jednak poddany! W taki właśnie sposób funkcjonuje boski porządek w Trójcy i jest to ten porządek, który jest odciśnięty na całym Jego stworzeniu. Rodzina, rząd i kościół mają wyraźne instrukcje co do swojej funkcji i praktyki, a wszystkie te przykazania są ugruntowane na w ukazanym porządku istniejącym w działaniach Trójcy. Nie są to arbitralne rozkazy rozkapryszonego Boga, ani nie są ograniczone przez kulturę czy czasy. Bóg stworzył rodzinę, rząd i kościół, aby wyglądały podobnie jak Trójca i aby cieszyły się błogosławieństwem boskiego porządku we wszystkim, co robią.

Rodzina

W porządku stworzenia następnym elementem jest rodzina. Nie ma na ziemi innej instytucji, która bardziej przypominałaby Trójce w swym porządku i funkcjonowaniu. Nie błądźmy, wszystkie porównania między przymierzem małżeństwa i Bożym przymierzem zbawienia jakie znajdujemy w listach do Efezjan i do Kolosan są refleksami Jego miłości i Jego pragnienia dzieleniem się tą miłością z nami, lecz nasze małżeństwa musimy porządkować zgodnie z Jego planem, a nie naszym. Podobnie jak Trójca działa w boskim porządku, Pan oczekuje tego, że nasze małżeństwa będą funkcjonować podobnie.

Mąż i żona są równi co do atrybutów i swej istoty. List do Galacjan 3:28 pokazuje, że: “Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie”.

Podobnie jak Ojciec i Syn, mąż i żona są sobie równi, co do atrybutów i istoty, lecz porządek biblijnego funkcjonowania rodziny jest wyraźnie i nieodwołanie przez Boga ustanowiony w Bożym planie. Mąż jest ostateczną głową żony: “głową żony jest mąż” ( Kor. 11:3). Jako głowie nakazano mu kochać żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół i oddał za niego samego Siebie, ma kochać ją tak, jak kocha własne ciało, o które się troszczy i które żywi. Żona ma być mężowi poddana we wszystkim (podobnie jak w Trójcy; równa; lecz poddana), dzieci zaś mają być posłuszne. Mówiąc prosto: boski plan boskiego porządku w rodzinie to: kochający Mąż, poddana żona i posłuszne dzieci.

Zwróć uwagę na to, jak bardzo przypomina to porządek istniejący między Ojcem i Synem. Ponieważ mamy być kształtowani na podobieństwo Jego Syna, zobacz jak ten boski porządek jest dla nas korzystny i o ile lepszy jest Jego prządek niż ludzki. Przyjrzyj się temu całemu zamieszaniu jakie ma miejsce wszędzie tam, gdzie ważniejsza jest ludzka mądrość od Bożej. Niektórych irytuje taki porządek rzeczy i dowodzą, że z kulturalnego punktu widzenia jest to przeżytek, albo że było to dobre tylko w czasach gdy o tym pisano, a my żyjemy w bardziej oświeconych czasach i kulturze.

Tymczasem, Boży plan dla rodziny nie jest niczym więcej niż tym, z czego Bóg i Jego Syn korzystają od wieków na wieki i to działa!

Zwróć uwagę na Ten porządek: Syn poddaje się (jest uległy) Ojcu. Mężczyzna poddaje się Synowi. Żona poddaje się mężowi, dzieci poddają się rodzicom. Nie pod przymusem, lecz dobrowolnie, pokornie, z radością, gdy wykonujemy Boży plan przeznaczony dla nas.

Władza

Dalej w porządku stworzenia idzie rząd. Najważniejszym fragmentami Pisma mówiącymi o boskim porządku w rządzie jest List do Rzymian 13:1 in. oraz Pierwszy List Piotra 2:14 in. Z tych tekstów można wywnioskować trzy następujące zasady:

Zasada 1 – “Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga” (Rzym 13:1b).

Zasada 2 – “Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi” (Rzym 13:1a).

Zasada 3 – “Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia” (Rzym 13:2).

Potrzeba wiary, aby się poddać Bogu; potrzeba wiary, aby żona poddawała się swemu mężowi; i potrzeba wiary, aby poddawać się rządzącym władzom. Czasami zapominamy o tym, że historia jest “Jego” historią, i że Pan wykonuje Swoją wolę we wszystkich czasach. Piotr ostrzega (1 Ptr. 2:13-15): ” Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich”.

Aby budować wiarę, musimy pamiętać o tym, że Pan:

  • “Królów pozbawi ich władzy i sznurem skrępuje ich biodra” (Job 12:18).
  • “lecz Bóg jedynie jest sędzią – tego zniża, tamtego podnosi: (Ps. 75:8).
  • ” On to zmienia okresy i czasy, usuwa królów i ustanawia królów, udziela mędrcom mądrości, a wiedzy rozumnym” (Dn 2:21).
  • Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce (Dn. 4:29).

Rząd jest służbą Boga. On ustanawia rządzące władze, aby dopłacały w gniewie i karały tych, którzy popełniają bezprawie. Nasze poddanie władzy obejmuje posłuszeństwo prawu (Tyt. 3:1) oraz finansowanie tych, którzy praw poprzez płacenie podatków (Rzym. 13:7). Znajdujemy tutaj ten sam wzór co w Trójcy i rodzinie… boski porządek.

Kościół

Słowo pełne jest poleceń dotyczących naszych naszych wspólnych zgromadzeń. Nacisk położony jest to, aby wtedy, gdy schodzimy sie na wspólną Wieczerzę Pańską, modlitwę, uwielbienie, publicznie demonstrowany był boski porządek. Lecz czy nasze zbory odzwierciedlają boski porządek, czy też to, co najlepszego może zrobić człowiek?

Kto jest głową kościoła? Paweł pisze, że: ” I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim (1 Kol. 1:18). ” I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,” (Ef. 1:22), ” Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi” (Ef.4:15); oraz “głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa – Bóg” (1 Kor. 11:3). Nie pastor czy starszy, nie denominacja czy generalny superintendent, ani biskup, czy apostoł, lecz Chrystus jest głową Jego Kościoła.

Podobnie jak Chrystus poddał się Swemu Ojcu, tak samo żona jest poddana mężowi, my mamy być poddani rządzącym władzom, a kościół Jemu we wszystkim.

Publiczny sposób wyrażenia naszej społeczności ma być przykładem tego poddania we wszystkim, co robimy.

W jaki sposób starsi wpływają na to równanie? Starsi mają być przykładami boskiego porządku w działaniu. Zwróć uwagę na to jakie są kwalifikacje na starszego i opis jego pracy. 1 Tym 3:1-7 i Tyt. 1:7-9 opisują tych mężczyzn jako ludzi, którzy są głowami swoich domów, mają te domy uporządkowane (w boskim porządku) i których żony i dzieci są poddane. Pierwszy List Piotr 5:1-5 stwierdza, że ci starsi mają prowadzić kościół swoim przykładem, a nie przymusem. Ich nadzorowanie ma wynikać z tego, że sami są wiernym przykładem poddania i ich rodziny są przykładem wiernego poddania. Nie mają być panami nad społecznością, lecz idąc za przykładem Pana, mają prowadzić wzorowe, poddane życie.

Wszystkie przykazania z Pierwszego Listu do Koryntian mają na celu pokazanie w jaki sposób publicznie wyrażać boski porządek. Nie upijajcie się, nie zjadajcie całego jedzenia zanim inni przybędą, noście nakrycia głowy, kobiety milczcie, przywódcy mężczyźni, polecenie dotyczące darów Ducha, najważniejsze polecenie na temat Wieczerzy Pańskiej, to wszystko ma na celu wyrażanie boskiego porządku. Podobnie jak wszyskie przykazania Pańskie, nie podlegają one rozważaniom uwzględniającym kulturowe czy czasowe ramy, lecz są one wyrazem Jego własnego poddania.

Równy lecz poddany

Ojciec, Syn i Duch Święty od wieków żyli ze sobą w doskonałej społeczności. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby mieć społeczność z Ojcem. Grzech złamał tą przyjaźń i zamiast doskonałości nasz świat napełnił się chaosem i śmiercią. W posłuszeństwie dla Ojca, Syn umarł, abyśmy mogli ponownie stanąć w społeczności z Jego Ojcem. Zostaliśmy przeznaczeni do tego, abyśmy stali się podobni do Niego, dlatego Bóg stworzył rodzinę, która ma funkcjonować tak jak Trójca. Jedna głowa – mąż. Następnie Bóg stworzył rządzące władze i ponownie wezwał do poddania się im. W dniu Pięćdziesiątnicy narodził się Jego Kościół. Kościół ma funkcjonować dokładnie tak samo jak rodzina i jak Trójca. Boski porządek: w Trójcy, w rodzinie, w rządzie i w kościele.